Aktualności | Filmy | Dokumenty do pobrania | Kontakt

 

 

 

asytent osoby 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

realizowanym w ramach zadania publicznego

„Asystent Osoby Niepełnosprawnej w procesie rehabilitacji zawodowej lub społecznej”

§ 1

Definicje
 

 1. Ilekroć w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa jest mowa o:
 • Realizatorze – należy rozumieć przez to Ośrodek Wsparcia Społeczno – Zawodowego Osób Niesłyszących w Kielcach ( skrót: Ośrodek)
 • Projekcie – projekt „Asystent osoby niesłyszącej II edycja” realizowanym w ramach zadania publicznego pn. „Asystent Osoby Niepełnosprawnej w procesie rehabilitacji zawodowej lub społecznej” współfinasowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach na podstawie umowy zawartej z Miastem Kielce.
  § 2

Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w Projekcie.
 2. Projekt realizowany jest przez Ośrodek Wsparcia Społeczno – Zawodowego Osób Niesłyszących w Kielcach na podstawie zawartej umowy z Miastem Kielce nr 17/2016.
 3. Biuro projektu znajduje się w Ośrodku Wsparcia Społeczno – Zawodowego Osób Niesłyszących, ul. Staszica 5/5U, 25 – 008 Kielce.
 4. Projekt obejmuje swym zasięgiem teren miasta Kielce.
 5. Okres realizacji projektu: od 01.06.2016 r. do 30.11.2016.
 6. Projekt skierowany jest do 5 osób niepełnosprawnych (osoby niesłyszące), które wymagają wsparcia w procesie rehabilitacji społecznej.
 7. W ramach projektu zostanie zapewnione wsparcie asystenta osoby niesłyszącej dla 5 osób z niepełnosprawnością słuchu (niesłyszących).
  § 3

Cele i założenia projektu

 1. Do głównych celów projektów zaliczane są:
 • zmniejszenie wykluczenia
 • wspieranie rehabilitacji społecznej 5 osób niesłyszących
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród osób niesłyszących.
  § 4

Uczestnictwo

 1. Uczestnikiem projektu może być osoba która spełnia następujące wymogi:
 • wypełni deklarację uczestnictwa w określonym terminie
 • zgłasza chęć udziału w projekcie
 • zamieszkuje teren miasta Kielce
 • jest osobą niesłyszącą
  § 5

Zasady rekrutacji

 1. Proces rekrutacji będzie odbywał się od 13.06.2016 do 16.08.2016.
 2. Poprawność deklaracji zostanie oceniona, dokonana będzie weryfikacja danych zamieszczonych przez kandydata oraz zostanie sprawdzona poprawność wypełnienia formularza.
 3. Rekrutację uczestników projektu będą prowadzić przedstawiciele Ośrodka Wsparcia Społeczno – Zawodowego Osób Niesłyszących w Kielcach.
 4. Zarząd Ośrodka zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia kandydata/kandydatki do udziału w projekcie bez podania przyczyny.
 5. Formularz uczestnictwa można składać osobiście w Biurze Ośrodka lub za pomocą formularza internetowego dostępnego pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/14Yp2EV73HBUQJvhDjTFW8Hcoriv4j9MNxdd2TDjuSzk/viewform.
 6. W przypadku zgłoszenia większej ilości osób zdecyduje kolejność zgłoszeń oraz dodatkowe kryteria: sytuacja na rynku pracy, sytuacja społeczna, stopień niepełnosprawności.
 7. Przystąpienie do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 8. Kandydaci zaakceptowani do uczestnictwa w projekcie będą informowani za pośrednictwem e-maial lub sms-a.
  § 6

Obowiązki i prawa Uczestnika/-czki projektu

 1. Za dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przyjmuje się datę podpisania „Formularz/Deklaracji uczestnictwa”.
 2. Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty udziału Uczestników pokrywa Realizator.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do:
 • wypełnienia deklaracji uczestnictwa
 • aktywnym uczestnictwie w projekcie
 • informowania o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na dalszy udział w projekcie, bądź które mogą zakłócić realizację projektu.
  § 7

Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy regulamin jest dokumentem obowiązującym w ramach Projektu.
  2. Realizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

a) Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Realizatora projektu.

 • Regulamin wchodzi w życie od pierwszego dnia rekrutacji.
 • Aktualna treść regulaminu dostępna jest w biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.resgest.pl

 

 

Zatwierdzam:

Edward Pukło

Skontaktuj się z nami

Nie jesteśmy wokół teraz. Ale można wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą, jak najszybciej.

Start typing and press Enter to search