Aktualności | O projekcie | Dyżury | Oceń doradcę
Zdjęcia | Filmy | Regulamin

 

Pobrania: Regulamin projektu Głusi zakładają NGO-poradnictwo i wsparcie

Regulamin projektu

„Głusi zakładają NGO – poradnictwo i wsparcie”

Postanowienia ogólne
§ 1

 

Regulamin dotyczy zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Głusi zakładają NGO – poradnictwo i wsparcie”.

§ 2

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Głusi zakładają NGO – poradnictwo i  wsparcie” współfinansowany z funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.
 2. Projektodawcy – należy przez to rozmieć Centrum Edukacji i Wsparcia „RES – GEST”
 3. Biurze projektu – oznacza to siedzibę projektodawcy, mieszczącą się: ul. Langiewicza 22,
  35-085 Rzeszów
 4. Doradcy – należy przez to rozumieć zespół doradców, ekspertów i opiekunów zaangażowanych przez Projektodawcę udzielających bezpłatnych porad obywatelskich w ramach projektu z zakresu funkcjonowania, zakładania, prowadzenia NGO(np. stowarzyszenia, fundacje).
§ 3

 

 1. Projekt „Głusi zakładają NGO-poradnictwo i wsparcie” realizowany jest przez Centrum Rozwoju i Wsparcia „RES – GEST” w ramach programu Obywatele dla Demokracji.
 2. Projekt współfinansowany jest z funduszu EOG.
 3. W projekcie może uczestniczyć każdy zainteresowany aktywnością w NGO oraz nowo powstałe NGO mające maksymalnie 6 miesięcy, a także już działające, które nie są aktywne od minimum 6 miesięcy, a ich roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł.
 4. W ramach projektu zostało zaplanowane wsparcie w następującym zakresie:
 • Wykłady udostępniane na serwisie glusitv.pl – filmy publikowane co tydzień – przygotowywane przez ekspertów z zakresu zarządzania, planowania, budżetowania i fundraisingu.
 • Dyżury on – line – 2 godz. dwa razy w tygodniu – z udziałem tłumacza języka migowego.
 • Wsparcie instytucjonalne – 6 miesięcy –opieka nad nowo powstałymi lub mało aktywnymi NGO
 • Dystrybucja poradnika w formie DVD przesyłana do 100 NGO z całej Polski oraz min. 160 centrów wspierania organizacji pozarządowych
Uczestnicy projektu
§ 4

 

Uczestnikami projektu mogą być:

 1. Osoby indywidualne – pomoc takim osobom będzie polegała przede wszystkim na: poradnictwie jak założyć i prowadzać działalność pozarządową, np. fundację lub stowarzyszenie, udostępnieniu na serwisie glusitv.pl wykładów dotyczących NGO oraz dyżurach on – line podczas których osoby niesłyszące będą mogły zadawać pytania.
 1. Nowo powstałe NGO mające maksymalnie 6 miesięcy, a także już działające, które nie są aktywne od minimum 6 miesięcy, a ich roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł. Tego typu organizacje będą musiały przedstawić aktualny wypis z KRS lub inny dokument, przedstawić kserokopie Statutu poświadczoną za zgodność z oryginałem, ponadto będą musiały złożyć oświadczenie, w którym wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie i rozpowszechnienie wizerunku, a także udostępnianie informacji majątkowych dla celów związanych z realizacją projektu.
 1. Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne i bezpłatne.
Wykłady w formie filmów udostępniane na serwisie glusitv.pl
§ 5

 

 1. Filmy dotyczyć będą z następujących zagadnień:
 • Co to jest społeczeństwo obywatelskie
 • Dlaczego warto zakładać i do czego służy NGO, najlepsze praktyki w Polsce
 • Najpopularniejsze w Polsce formy NGO, różnice między nimi, co wybrać
 • Zagadnienie NGO, niezbędne dokumenty założycielskie
 • Promocja NGO, werbowanie członków
 • Planowanie działalności, tworzenie dokumentów strategicznych
 • Źródła finansowania NGO
 • Bieżąca działalność

Osoby niesłyszące będą mogły zgłaszać propozycje tematyki filmów.

 

Dyżury on – line
§ 6

 

 1. Dwugodzinne, bezpłatne dyżury on – line, odbywające się dwa razy w tygodniu, podczas których każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać odpowiedź na interesujące go pytanie odnośnie NGO. Ponadto ON będą mogły proponować tematy, które chciałyby, aby zostały poruszone. Godziny dyżurów zostaną podane na stronie internetowej resgest.pl/ngo/

 

Wsparcie instytucjonalne
§ 7

 

 1. Półroczna opieka nad 3 nowo powstałymi lub mało aktywnymi NGO, która będzie polegać na:
 • Stworzenie listy priorytetowych zadań
 • Poszukiwanie źródeł finansowania
 • Zawiązywanie partnerstwa
 • Prowadzenie bieżącej działalności
 • Kwestie organizacyjne
 • Rekrutacja członków

 

Dystrybucja poradników w formie DVD
§ 8

 

 1. Dystrybucja poradnika w formie DVD przesyłana do 100 NGO z całej Polski oraz min. 160 centrów wspierania organizacji pozarządowych. Każdy podmiot otrzyma 4 płyty DVD rozda je ON zainteresowanym założeniem NGO.

 

Postanowienia końcowe
§ 9

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.04.2015r.
 2. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym momencie realizacji projektu.
 3. Dokumentacja projektu archiwizowana będzie w siedzibie Centrum Rozwoju i Wsparcia „RES – GEST” , ul. Langiewicza 22, 35-085 Rzeszów.
 4. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu: resgest.pl
 5. Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Projektodawcy.
 6. Regulamin ma charakter aktu wewnętrznego.
 7. Regulamin jest podpisywany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu projektodawcy.

 

Zatwierdzam:

Edward Pukło

Skontaktuj się z nami

Nie jesteśmy wokół teraz. Ale można wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą, jak najszybciej.

Start typing and press Enter to search